Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Vault Management Item Management Trường tùy chỉnh
Vietnamese English
Trường tùy chỉnh

Trường tùy chỉnh bao gồm các thông tin bổ sung mà bạn có thể thêm vào khi tạo mục mới hoặc chỉnh sửa mục hiện có. Đó là Văn bản, Mật khẩu, URL, Email, Ngày, Tháng/Năm, Điện thoại.

Notion image

Văn bản: Trường thông tin này cho phép bạn thêm bất kỳ dạng văn bản nào bao gồm từ, số và ký hiệu.

Mật khẩu: Nội dung được thêm vào trường này được ẩn trừ khi bạn nhấp vào biểu tượng Mắt để xem, do đó, nó phù hợp với mật khẩu, mã PIN, khóa bí mật, v.v...

URL: Bạn có thể thêm URL của bất kỳ trang web nào vào loại trường tùy chỉnh này.

Email: Loại trường này cho phép bạn nhập bất kỳ địa chỉ email nào.

Ngày: Có một lịch được cung cấp trong trường này để bạn chọn bất kỳ ngày nào có sẵn.

Tháng/Năm: Bên cạnh trường thông tin Ngày, bạn cũng có thể nhập thời gian bất kỳ theo loại MM/YY trong loại trường này.

Điện thoại: Có thể lưu số điện thoại vào loại trường này.

Thêm trường tùy chỉnh

Để thêm bất kỳ trường tùy chỉnh nào vào một mục mới hoặc mục hiện có, hãy nhấp vào Trường tùy chỉnh mới > chọn một loại trường.

Nhập tên trường và nội dung (một số trường có thể có tên trường không tùy chỉnh được).

Notion image

Trường tùy chỉnh sẽ được lưu khi bạn lưu mục.

Chỉnh sửa trường tùy chỉnh

Để chỉnh sửa trường tùy chỉnh của bất kỳ mục nào, hãy chọn mục đó và nhấp vào Chỉnh sửa. Trong biểu mẫu chỉnh sửa, nhấp vào tên trường hoặc nội dung để chỉnh sửa.

Trường tùy chỉnh sẽ được cập nhật khi bạn cập nhật mục.

Xóa trường tùy chỉnh

Để xóa trường tùy chỉnh đã thêm, hãy chọn mục đó và nhấp vào Chỉnh sửa. Trong biểu mẫu chỉnh sửa, nhấp vào biểu tượng Xóa của trường tùy chỉnh đó.

Trường tùy chỉnh sẽ bị xóa khi bạn cập nhật mục này.

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi