Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Billing Chính sách thanh toán cho gói Cá nhân
Vietnamese English
Chính sách thanh toán cho gói Cá nhân

Gói Cá nhân của Trình Quản lý Secrets yêu cầu thanh toán trước hàng tháng dựa trên việc sử dụng dự án và secrets trong một không gian làm việc.

💡
Lưu ý: Việc thanh toán được thực hiện dựa trên từng không gian làm việc riêng lẻ. Ví dụ, nếu bạn sở hữu 2 không gian làm việc, bạn sẽ được lập hóa đơn riêng cho mỗi chu kỳ thanh toán của từng không gian làm việc.

Chu kỳ thanh toán đầu tiên bắt đầu khi bạn tạo dự án trả phí đầu tiên (bạn sẽ có 01 dự án miễn phí), hoặc khi bạn lần đầu tiên nhập một số lượng dự án vào không gian làm việc của mình (bạn sẽ bị tính phí ngay lập tức). Sau đó, việc thanh toán sẽ diễn ra hàng tháng, bắt đầu từ tháng tiếp theo vào cùng ngày với ngày lập hóa đơn của tháng đầu tiên.

Có 2 loại hóa đơn, phản ánh 2 thời điểm mà bạn bị tính phí cho việc sử dụng Trình Quản lý Secrets Locker.

Khi tạo một dự án hoặc nhập các dự án

Nếu bạn tạo hoặc nhập dự án mới, bạn sẽ bị tính phí ngay lập tức cho việc sử dụng (các) dự án và secrets trong chu kỳ đó. Chi phí sẽ được tính theo tỷ lệ dựa trên số ngày còn lại trong chu kỳ thanh toán hiện tại.

Khi tạo một dự án mới, ban đầu bạn sẽ chọn số lượng bí mật sẽ được lưu trữ trong dự án đó cho chu kỳ thanh toán đầu tiên của dự án này. Khi nhập dự án, tổng số dự án và secrets sẽ được tính toán.

Dưới đây là ví dụ về việc tạo một dự án mới hoặc nhập dự án:

Tạo một dự án:

Vào ngày thứ 12 của một chu kỳ thanh toán (chu kỳ 30 ngày) của một không gian làm việc, Quản trị viên mua một dự án mới và chọn trước 50 bí mật để lưu trữ trong dự án đó. Chi phí phải trả cho dự án này trong chu kỳ hiện tại là:

($3 * 01 dự án) + ($0.1 * 50 secrets) / 30 * 18 (ngày còn lại đến cuối chu kỳ) = $4.8 (USD)

Nhập một số lượng dự án:

Vào ngày thứ 16 của chu kỳ thanh toán (chu kỳ 30 ngày) của một không gian làm việc, Quản trị viên nhập một tệp gồm 4 dự án và tổng cộng 150 bí mật vào Locker. Chi phí phải trả cho các dự án này trong chu kỳ hiện tại là:

($3 * 04 dự án) + ($0.1 * 150 secrets) / 30 * 14 (ngày còn lại đến cuối chu kỳ) = $12.6 (USD)

Thanh toán định kỳ hàng tháng

Khi bắt đầu một chu kỳ thanh toán mới, bạn sẽ bị tính phí cho số lượng dự án và secrets hiện có trong mỗi dự án. Điều này có thể dẫn đến 2 tình huống có thể xảy ra:

  1. Trong chu kỳ thanh toán trước, nếu bạn tạo ít secrets hơn số lượng ban đầu bạn đã trả tiền trong một dự án, hoặc bạn đã xóa một số dự án hoặc secrets, thì từ chu kỳ sau trở đi, bạn sẽ chỉ bị tính phí cho số lượng dự án và secrets đang được lưu trữ .
  1. Trong chu kỳ thanh toán trước, nếu bạn tạo nhiều secrets hơn số lượng ban đầu bạn đã trả tiền thì từ chu kỳ sau trở đi, bạn sẽ bị tính phí cho số lượng secrets thực tế được lưu trữ trong dự án. Ngoài ra, hóa đơn sẽ cộng dồn thêm phí của số secrets được tạo vượt quá dung lượng mua trước trong chu kỳ trước (mà bạn chưa trả).

Dưới đây là ví dụ về 2 tình huống:

Tình huống 1:

Trong chu kỳ thanh toán đầu tiên của một không gian làm việc, Quản trị viên ban đầu mua 1 dự án và 30 secrets. Cho đến hết chu kỳ đầu tiên, có 25 secrets được tạo. Ở chu kỳ thứ hai (chu kỳ 30 ngày), chi phí phải trả là:

($3 * 01 dự án) + ($0.1 * 25 secrets) = $5.5 (USD)

Tình huống 2:

Trong chu kỳ thanh toán đầu tiên của một không gian làm việc, Quản trị viên ban đầu mua 1 dự án và 30 secrets. Cho đến hết chu kỳ đầu tiên, người dùng dự án tạo tổng cộng là 45 secrets. Ở chu kỳ thứ hai (chu kỳ 30 ngày), chi phí phải trả là:

($3 * 01 dự án) + ($0.1 * 45 secrets) + ($0.1 * 15 secrets chưa trả tiền ở chu kỳ 1) = $9 (USD)

Hủy gói đăng ký

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi