Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Installation docs Cấu hình
Vietnamese English
Cấu hình

mysql_address

Đối với địa chỉ của máy chủ MySQL mà Fleet nên kết nối, bao gồm tên máy chủ và cổng.

 • Giá trị mặc định: localhost:3306
 • Biến môi trường: FLEET_MYSQL_ADDRESS
 • Định dạng tệp cấu hình:
  • mysql:
    address: localhost:3306

mysql_database

Đây là tên của cơ sở dữ liệu MySQL mà Fleet sẽ sử dụng.

 • Giá trị mặc định: fleet
 • Biến môi trường: FLEET_MYSQL_DATABASE
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi