Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Installation docs Deployments guides Docker
Vietnamese English
Docker

Cài đặt và cấu hình các phụ thuộc

MySQL

Nếu bạn dự định sử dụng SQLite, vui lòng bỏ qua bước này.

Để cài đặt các tệp máy chủ MySQL, hãy chạy lệnh sau:

sudo apt update && sudo apt install mysql-server

Để khởi động dịch vụ MySQL:

sudo systemctl start mysql.service

Hãy đặt mật khẩu cho người dùng root của MySQL.

Kết nối tới MySQL:

sudo mysql

Sử dụng lệnh sau để tạo người dùng và mật khẩu:

mysql> ALTER USER "locker_secrets"@"%" IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY "password";

Bây giờ hãy tạo cơ sở dữ liệu với cùng tên:

mysql> CREATE DATABASE locker_secrets;

Và cấp quyền cho người dùng trên cơ sở dữ liệu đó:

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON locker_secrets.* TO 'locker_secrets'@'%';

Nginx

Để tải Nginx, chạy lệnh sau:

sudo apt update && sudo apt install nginx 

Running the Locker secrets API

Tạo một thư mục để triển khai ứng dụng Locker secrets API.

mkdir locker_api && cd locker_api

Viết tệp .env với nội dung bên dưới:

PROD_ENV=prod
DJANGO_SECRET_KEY=[

Nếu bạn chọn SQLite làm cơ sở dữ liệu, bạn cần gắn kết thư mục để tránh mất dữ liệu sau khi khởi động lại container, ví dụ tạo một thư mục với tên là db

mkdir db

Chạy lệnh Docker, thay thế api_port web_socket_port bằng các giá trị tùy chỉnh.

docker run --env-file .env -p 127.0.0.1:[

Cấu hình Nginx và HTTPS: Tạo một tệp có tên là api trong thư mục /etc/nginx/sites-enabled với nội dung sau đây:

Note
server {
    listen       [

Tái khởi động Nginx service:

sudo service nginx restart

Bây giờ API Locker secrets đã hoạt động tại https://locker_secrets_api_domain:[nginx_port]

Running the Locker secrets Web

Hãy tạo một thư mục để triển khai ứng dụng Locker secrets Web.

mkdir locker_web && cd locker_web

Viết tệp .env với nội dung bên dưới:

REACT_APP_API_URL=https://[

Chạy lệnh Docker, thay thế web_port bằng một giá trị tùy chỉnh.

docker run --env-file .env --restart always -p 127.0.0.1:[

Cấu hình Nginx và HTTPS: Tạo một tệp có tên là api trong thư mục /etc/nginx/sites-enabled với nội dung sau đây:

Note
server {
    listen       [

Tái khởi động Nginx service

sudo service nginx restart

Bây giờ Locker secrets Web đã hoạt động tại https://locker_secrets_web_domain:[nginx_port]

Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi