Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Installation docs Deployments guides docker-compose
Vietnamese English
docker-compose

Chạy tất cả các thành phần của Locker secrets cùng một lúc

Tạo một thư mục để triển khai Locker secrets.

mkdir locker_secrets && cd locker_secrets

Viết một tệp docker-compose.yml với nội dung sau,Hãy đảm bảo rằng bạn thay thế các giá trị như Locker secrets domain, MySQL passwords, Nginx API port và Nginx web port bằng các giá trị thích hợp.

services:
 web:
  image: cystack/locker-secrets-web
		environment:
   REACT_APP_API_URL: "https://locker_secrets_domain"
   REACT_APP_WS_URL: "wss://locker_secrets_domain/ws/sync"
  depends_on:
   nginx:
    condition: service_started
 api:
  image: cystack/locker-secrets-api
  environment:
   PROD_ENV: "prod"
   DJANGO_SECRET_KEY: "

Tạo một thư mục với tên làconf và một tệp default.conf trong thư mục đó

mkdir conf && touch conf/default.conf

Nội dung của default.conf

server {
  listen    

Hãy tạo một thư mục có tên là ssl di chuyển tệp chứa chứng chỉ (cert file) và khóa (key file) của bạn vào đó. Sau đó, bắt đầu tất cả các dịch vụ cùng một lúc.

docker-compose up -d

Bây giờ bạn có thể truy cập vào https://your_domain_or_ip:web_port để xem giao diện người dùng đồ họa của Locker secrets Web.

Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi