Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Installation docs Cơ sở hạ tầng
Vietnamese English
Cơ sở hạ tầng

Database

Locker secrets sử dụng SQLite hoặc MySQL làm cơ sở dữ liệu chính. Nhiều nhà cung cấp đám mây (như AWS và GCP) cung cấp các dịch vụ MySQL đáng tin cậy mà bạn có thể xem xét cho mục đích này. Cũng tồn tại một hình ảnh Docker MySQL được hỗ trợ tốt nếu bạn muốn chạy MySQL trong một container. Để biết thêm thông tin về cách cấu hình Locker secrets để sử dụng bản sao MySQL đúng, hãy xem tài liệu Cấu hình.

Locker secrets yêu cầu ít nhất phiên bản MySQL 5.7 và được thử nghiệm bằng cách sử dụng bộ lưu trữ InnoDB.

Nginx

Locker secrets sử dụng Nginx để chuyển tiếp các yêu cầu đến dịch vụ đang chạy trong container. Ngoài ra, nó giúp bảo vệ kết nối giữa web Locker secrets và API Locker secrets. Bạn có thể sử dụng bất kỳ phần mềm cân bằng tải nào khác như HAProxy hoặc dịch vụ của nhà cung cấp đám mây như AWS ELB.

TLS certificate

Để giao tiếp một cách an toàn giữa máy khách và máy chủ, kết nối giữa chúng phải sử dụng TLS. Kết nối TLS sẽ được chấm dứt bởi một proxy phục vụ lưu lượng cho Locker secrets.

Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi