Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK Java Usages Tạo mới environment
Vietnamese English
Tạo mới environment

Để tạo mới môi trường, sử dụng .create()

EnvironmentCreateParams createEnvParams = EnvironmentCreateParams.builder()
    .setName("your_env_name")
    .setExternalUrl("your_env_external_url")
    .setDescription("your_env_description")
    .build();
Environment newEnv = client.environments().create(createEnvParams, Environment.class);
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi