Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK Java Usages Tạo mới secrets
Vietnamese English
Tạo mới secrets

Dùng hàm .create() để tạo mới secret:

secret = locker.create(key="YOUR_NEW_SECRET_KEY", value="YOUR_NEW_SECRET_VALUE")

Tạo một secret mới với một môi trường cụ thể:

secret = locker.create(key="YOUR_NEW_SECRET_KEY", value="YOUR_NEW_SECRET_VALUE", environment_name="staging")
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi