Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK Java Usages Error Handling
Vietnamese English
Error Handling

SDK của Locker Secret cung cấp một số loại lỗi. Chúng có thể phản ánh các sự kiện bên ngoài, như thông tin đăng nhập không hợp lệ, gián đoạn kết nối mạng, hoặc các vấn đề về mã lỗi, như các cuộc gọi API không hợp lệ.

Nếu một vấn đề ngay lập tức ngăn chặn một hàm tiếp tục, SDK sẽ ném ra một ngoại lệ. Đây là một thực hành tốt để bắt và xử lý các ngoại lệ. Để bắt ngoại lệ, sử dụng cú pháp try/catch của Java. Bắt LockerError hoặc các lớp con của nó để xử lý các ngoại lệ chỉ định của Locker. Mỗi lớp con đại diện cho một loại ngoại lệ khác nhau. Khi bạn bắt ngoại lệ, bạn có thể sử dụng lớp của nó để chọn một phản hồi.

Ví dụ:

LockerClient client = new LockerClient(
  "95443edf-eb33-4fae-a66d-c264d14e7217",
  "C+NCA5fwzJeCh3R4O3Dw4YLAbJrrvgJt1bJSe1BEhrY="
);

SecretCreateParams params = SecretCreateParams.builder()
  .setValue("your_secret_value")
  .setKey("your_secret_key")
  .setDescription("your_secret_description")
  .build();

try {
  Secret newSecret = client.secrets().create(params,Secret.class);
} catch (LockerError e) {
  e.printStackTrace();
}

Trong SDK, các đối tượng lỗi thuộc về LockerError và các lớp con của nó. Sử dụng tài liệu cho mỗi lớp để biết cách phản ứng.

Name
Class
Description
Authentication Error
locker.error.AuthenticationError
Invalid access_client_id or invalid secret_access_key
Permission Denied Error
locker.error.PermissionDeniedError
Your credential does not have enough permission to execute this operation
RateLimit Error
locker.error.RateLimitError
Too many requests
API Error
locker.error.APIError
You made an API call with the wrong parameters, in the wrong state, or in an invalid way or Something went wrong on Locker’s end (These are rare.)
CLI Run Error
locker.error.CliRunError
The encryption/decryption binary runs errors by invalid local data, process interruptions, or invalid secret_access_key
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi