Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK Java Usages Get giá trị secrets
Vietnamese English
Get giá trị secrets

Lấy giá trị bằng tên khóa

// Get a secret by secret key
Secret secret = client.secrets().retrieve("java_key_1", Secret.class);
String secretValue = client.secrets().retrieve("java_key_1", String.class);

Bạn có thể lấy giá trị bí mật bằng tên khóa và tên môi trương

// Get a secret by secret key and specific environment name
Secret secret = client.secrets().retrieve("java_key_1", Secret.class, "env_name");
String secret = client.secrets().retrieve("java_key_1", String.class, "env_name");
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi