Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK Java Usages List environment
Vietnamese English
List environment

Dùng hàm .list() để lấy tất cả các môi trường trong dự án của bạn

Class<? super LockerCollection<Environment>> type = new TypeToken<LockerCollection<Environment>>() {
}.getRawType();
LockerCollection<Environment> listEnvs = (LockerCollection<Environment>) client.environments().list(type);

String envs = client.environments().list(String.class);
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi