Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK Java Usages List secrets
Vietnamese English
List secrets

Sử dụng phương thức .list() để lấy tất cả các secret trong dự án của bạn.

String secrets = client.secrets().list(String.class);

/**
 *  return a list of secrets
 * */
Class<? super LockerCollection<Secret>> type = new TypeToken<LockerCollection<Secret>>() {
}.getRawType();
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi