Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK Java Usages Retrieve an environment
Vietnamese English
Retrieve an environment

Để lấy một môi trường theo tên, sử dụng .get()

Environment environment = client.environments().retrieve("your_env_name", Environment.class);
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi