Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK Java Usages Cài đặt access key
Vietnamese English
Cài đặt access key

SDK cần được cấu hình với khóa truy cập của bạn, khóa này có sẵn trong Bảng điều khiển Locker Secrets của bạn. Khởi tạo secret_access_key thành giá trị của nó. Bạn cũng cần thiết lập giá trị api_base (mặc định là https://api.locker.io/locker_secrets).

Nếu bạn cần thiết lập các tiêu đề tùy chỉnh, bạn cũng cần thiết lập giá trị headers trong tham số options:

from locker import Locker

access_key_id = "your_access_key_id..."
secret_access_key = "your_secret_access_key..."
api_base = "your_base_api.host"
headers = {
  "cf-access-client-id": "",
  "cf-access-client-secret": ""
}

locker = Locker(
  access_key_id=access_key_id, 
  secret_access_key=secret_access_key, 
  api_base=api_base, 
  options={"headers": headers}
)

Bây giờ, bạn có thể sử dụng SDK để lấy hoặc đặt các giá trị.

Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi