Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK Java Usages Cập nhật secrets
Vietnamese English
Cập nhật secrets
SecretUpdateParams updateParams = new SecretUpdateParams.Builder()
    .setKey("your_update_secret_key")
    .setValue("your_update_secret_value")
    .setDescription("your_update_secret_description")
    .build();

// Update a secret by secret key
Secret updatedSecret = client.secrets().modify("your_secret_key", updateParams, Secret.class);

// Update a secret by secret key and specific environment name
Secret updatedSecret = client.secrets().modify("your_secret_key", updateParams, Secret.class, "your_secret_env_name");
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi