Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK Java Usages Cập nhật environment
Vietnamese English
Cập nhật environment
EnvironmentUpdateParams params = EnvironmentUpdateParams.builder()
    .setName("your_update_env_name")
    .setExternalUrl("your_update_env_external_url")
    .setDescription("your_update_env_description")
    .build();
Environment updatedEnv = client.environments().modify("your_env_name", params, Environment.class);
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi