Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK .Net Yêu cầu & Cài đặt
Vietnamese English
Yêu cầu & Cài đặt

Yêu cầu

  • .NET > 3.+

Cài đặt

Sử dụng các công cụ giao diện dòng lệnh .NET Core

dotnet add package lockerpm

Sử dụng giao diện dòng lệnh NuGet

nuget install lockerpm

Sử dụng Package Manager Console

Install-Package lockerpm
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi