Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK .Net Usages Tạo mới environment
Vietnamese English
Tạo mới environment

Để tạo mới môi trường, sử dụng .create_environment()

var service = new EnvironmentService();
var option = new EnvironmentCreateOptions()
  {
    Name = "YOUR_NEW_ENV_NAME",
    ExternalUrl = "YOUR_NEW_ENV_EXTERTAL_URL",
    Description = "YOUR_NEW_ENV_DESCRIPTION"
  };
var newEnv = service.Create(option);
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi