Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK .Net Usages Tạo mới secrets
Vietnamese English
Tạo mới secrets

Dùng hàm .create() để tạo mới secret:

var service = new SecretService();
var option = new SecretCreateOptions
   {
       Key = "YOUR_NEW_SECRET_KEY",
       Value = "YOUR_NEW_SECRET_VALUE",
   };
var newSecret = service.Create(option);
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi