Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK .Net Usages Get giá trị secret
Vietnamese English
Get giá trị secret

Hàm này sẽ lấy giá trị bí mật bằng một khóa. Nếu khóa không tồn tại, SDK sẽ trả về default_value

// Get a secret value by secret key.
// If they Key does not exist, SDK will return the defaultValue
var secretValue = service.GetSecret(
  name: "REDIS_CONNECTION",
  defaultValue: "Default Value"
  )
Console.WriteLine(secretValue);

// Get a secret value by secret key and specific environment name.
// If the Key does not exist, SDK will return the defaultValue
secretValue = service.GetSecret(
  name: "REDIS_CONNECTION",
  environmentName: "staging",
  defaultValue: "Default Value"
  )
Console.WriteLine(secretValue);

// Get a secret value by secret key.
// If they Key does not exist, SDK will throw exception
var options = new SecretRetrieveOptions();
var requestOptions = new RequestOptions();
var secretValue = service.Get(
  name: "REDIS_CONNECTION",
  retrieveOptions: options,
  requestOptions:requestOptions
  )
Console.WriteLine(secretValue);

// Get a secret value by secret key and specific environment name.
// If the Key does not exist, SDK will throw exception
var options = new SecretRetrieveOptions();
var requestOptions = new RequestOptions();
var secretValue = service.Get(
  name: "REDIS_CONNECTION",
  environmentName: "staging",
  retrieveOptions: options,
  requestOptions:requestOptions
  )
Console.WriteLine(secretValue);
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi