Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK .Net Usages Get environment by name
Vietnamese English
Get environment by name
var service = new EnvironmentService();
var environment = Service.Get(name: "YOUR_ENV_NAME");
Console.WriteLine(environment);
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi