Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK .Net Usages List environments
Vietnamese English
List environments

Dùng hàm .list_environments() để lấy tất cả các môi trường trong dự án của bạn

var service = new EnvironmentService();
var environments = service.List();
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi