Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK .Net Usages Per-request configuration
Vietnamese English
Per-request configuration

Tất cả các phương thức dịch vụ đều chấp nhận một đối tượng RequestOptions tùy chọn. Điều này được sử dụng nếu bạn muốn truyền khóa truy cập, tiêu đề cho mỗi phương thức, hoặc bạn muốn thiết lập loại giá trị trả về (loại mặc định là chuỗi, nếu bạn muốn loại đối tượng hãy sử dụng IsJson=true).

var requestOptions = new RequestOptions();
requestOptions.AccessKeyId = "ACCESS KEY ID";
requestOptions.SecretAccessKey = "SECRET ACCESS KEY";
requestOptions.ApiBase = "API BASE";
requestOptions.IsJson = true;
 

Bây giờ, bạn có thể sử dụng SDK để lấy hoặc đặt các giá trị.

Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi