Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK .Net Usages Cập nhật secrets
Vietnamese English
Cập nhật secrets

Dùng hàm .modify() để cập nhật giá trị secrets

var service = new SecretService();
var option = new SecretUpdateOptions
  {
    Key = "YOUR_UPDATE_SECRET_KEY",
    Value = "YOUR_UPDATED_SECRET_VALUE",
  };

// Update a secret value by secret key
var updated_secret = service.Modify(
  name: "YOUR_SECRET_KEY",
  updateOptions:option
  );

// Update a secret value by secret key and a specific environment name
var updated_secret = service.Modify(
  name: "YOUR_SECRET_KEY",
  environmentName: "YOUR_ENV_NAME",
  updateOptions:option
  );
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi