Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK .Net Usages Cập nhật environment
Vietnamese English
Cập nhật environment

Để cập nhật external_url của môi trường bằng tên, sử dụng .update_environment()

environment = locker.modify_environment(name="staging", external_url="new.staging.host")
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi