Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK Python Usages Tạo mới environment
Vietnamese English
Tạo mới environment

Để tạo mới môi trường, sử dụng .create_environment()

new_environment = locker.create_environment(name="staging", external_url="staging.host")
print(new_environment.name, new_environment.external_url)
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi