Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK Python Usages Error Handling
Vietnamese English
Error Handling

SDK của Locker Secret cung cấp một số loại lỗi. Chúng có thể phản ánh các sự kiện bên ngoài, như thông tin đăng nhập không hợp lệ, gián đoạn kết nối mạng, hoặc các vấn đề về mã lỗi, như các cuộc gọi API không hợp lệ.

Nếu một vấn đề ngay lập tức ngăn chặn một hàm tiếp tục, SDK sẽ ném ra một ngoại lệ. Đây là một thực hành tốt để bắt và xử lý các ngoại lệ. Để bắt ngoại lệ, sử dụng cú pháp try/except của Python. Bắt locker.error.LockerError hoặc các lớp con của nó để xử lý các ngoại lệ chỉ định của Locker. Mỗi lớp con đại diện cho một loại ngoại lệ khác nhau. Khi bạn bắt ngoại lệ, bạn có thể sử dụng lớp của nó để chọn một phản hồi.

Ví dụ:

from locker import Locker
from locker.error import LockerError


# Create a new secret and handle error
try:
    new_secret = locker.create(key="YOUR_KEY", value="your_key_value", environment_name="staging")
    print(new_secret.key, new_secret.value, new_secret.description, new_secret.environment_name)
except LockerError as e:
    print(e.user_message)
    print(e.http_body)

Trong SDK, các đối tượng lỗi thuộc về locker.error.LockerError và các lớp con của nó. Sử dụng tài liệu cho mỗi lớp để biết cách phản ứng.

Code
Status code (HTTP Status code)
Name
Class
Description
unauthorized
401
Authentication Error
locker.error.AuthenticationError
Invalid access_client_id or invalid secret_access_key
permission_denied
403
Permission Denied Error
locker.error.PermissionDeniedError
Your credential does not have enough permission to execute this operation
rate_limit
429
Rate Limit Error
locker.error.RateLimitError
Too many requests
not_found
404
Resource Not Found
locker.error.ResourceNotFoundError
The requested resource is not found
server_error
500
API Server Error
locker.error.APIServerError
Something went wrong on Locker’s end (These are rare)
http_error
503
API Connect Error
locker.error.APIConnectionError
The request to API server error. Check your network connection
cli_error
null
CLI Run Error
locker.error.CliRunError
The encryption/decryption binary runs error by invalid local data, process interruptions
locker_error
null
General Locker Error
locker.error.LockerError
The general error
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi