Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK Python Usages Get giá trị secrets
Vietnamese English
Get giá trị secrets

Hàm này sẽ lấy giá trị bí mật bằng một khóa. Nếu khóa không tồn tại, SDK sẽ trả về default_value

secret_value = locker.get("REDIS_CONNECTION", default_value="TheDefaultValue")
print(secret_value)

Bạn có thể lấy giá trị secrets bằng một khóa bí mật và tên môi trường cụ thể thông qua tham sốenvironment_name Nếu khóa không tồn tại, SDK sẽ trả về giá trị mặc định.

secret_value = locker.get_secret(
	"REDIS_CONNECTION", 
	environment_name="staging", 
	default_value="TheDefaultValue"
)
print(secret_value)
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi