Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK Python Usages List environments
Vietnamese English
List environments

Dùng hàm .list_environments() để lấy tất cả các môi trường trong dự án của bạn

environments = locker.list_environments()
for env in environments:
  print(env.name, env.external_url)
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi