Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK Python Usages List secrets
Vietnamese English
List secrets

Sử dụng phương thức .list() để lấy tất cả các secret trong dự án của bạn.

secrets = locker.list()
for secret in secrets:
  print(secret.id, secret.key, secret.value)
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi