Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK Python Usages Logging
Vietnamese English
Logging

Thư viện có thể được cấu hình để phát ra thông tin đăng nhập giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra. Có một số cấp độ: debug, info, warning, error.

Cấp độ thông tin info thường phù hợp nhất cho việc sử dụng trong sản xuất, nhưng debug cũng có sẵn để có thêm chi tiết.

Có một số tùy chọn để kích hoạt nó:

  1. Đặt biến môi trường LOCKER_LOG thành giá trị debug, info, warning hoặc error.
$ export LOCKER_LOG=debug
 

2. Đặtlog khi khởi tạo đối tượng Locker

from locker import Locker

locker = Locker(log="debug")

3. Bật thông tin đăng nhập thông qua mô-đun logging của Python:

import logging
logging.basicConfig()
logging.getLogger('locker').setLevel(logging.DEBUG)
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi