Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK Python Usages Cài đặt access key
Vietnamese English
Cài đặt access key

SDK cần được cấu hình với khóa truy cập của bạn, khóa này có sẵn trong Bảng điều khiển Locker Secrets của bạn. Các thông tin nên được giữ một cách bí mật nhất, không được phép lộ lọt ở bất cứ đâu. Nếu khóa truy cập bị lộ lọt, bạn cần thu hồi chúng ngay lập tức. Biến môi trường (Environment variable) là một phương án được khuyến nghị để lưu trữ các khóa điều khiển này trong phiên sử dụng của bạn.

Với Linux/MacOS

export ACCESS_KEY_ID=<YOUR_ACCESS_KEY_ID>
export SECRET_ACCESS_KEY=<YOUR_SECRET_ACCESS_KEY>

Với Windows

Powershell

$Env:ACCESS_KEY_ID = '<YOUR_ACCESS_KEY_ID>'
$Env:SECRET_ACCESS_KEY = '<SECRET_ACCESS_KEY>'

Command Prompt

set ACCESS_KEY_ID=<YOUR_ACCESS_KEY_ID>
set SECRET_ACCESS_KEY=<YOUR_SECRET_ACCESS_KEY>
 

Bạn cũng cần thiết lập giá trị api_base (mặc định là https://api.locker.io/locker_secrets).

Nếu bạn cần thiết lập các tiêu đề tùy chỉnh, bạn cũng cần thiết lập giá trị headers trong tham số options . Bây giờ, bạn có thể sử dụng SDK để lấy hoặc đặt các giá trị.

from locker import Locker

api_base = "your_base_api.host"
locker = Locker(
  api_base=api_base, 
  options={"headers": headers}
)
 

Bạn cũng có thể truyền các tham số của khóa truy cập trong hàm khởi tạo Locker() hoặc chỉnh sửa file xác thực (~/.locker/credentials), nhưng cách này không được chúng tôi khuyến khích sử dụng

locker = Locker(
  access_key_id=os.get_env("<YOUR_ACCESS_KEY_ID>"),
  secret_access_key=os.get_env("<YOUR_SECRET_ACCESS_KEY>"),
  api_base=api_base, 
  options={"headers": headers}
)
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi