Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK Python Usages Cập nhật secrets
Vietnamese English
Cập nhật secrets

Dùng hàm .modify() để cập nhật giá trị secrets

secret = locker.modify(key="YOUR_NEW_SECRET_KEY", value="UPDATED_SECRET_VALUE")
print(secret.key, secret.value, secret.environment_name)

Cập nhật một giá trị bí mật bằng khóa bí mật và tên môi trường cụ thể

secret = locker.modify(key="YOUR_NEW_SECRET_KEY", value="UPDATED_SECRET_VALUE", environment_name="staging")
print(secret.key, secret.value, secret.environment_name)
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi