Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Secrets Management Thêm và quản lý môi trường
Vietnamese English
Thêm và quản lý môi trường

Môi trường là nơi mà mã lập trình trong một dự án phần mềm được thực thi. Môi trường cho phép bạn theo dõi sự triển khai ứng dụng của bạn. Secrets bất kỳ được lưu trữ trong một môi trường chỉ khả dụng cho các công việc tham chiếu đến môi trường đó.

Thêm một môi trường

  1. Đăng nhập vào tài khoản trình quản lý secret Locker của bạn, mở không gian làm việc và dự án bạn muốn thêm môi trường mới.
  1. Mở màn Environments ở thanh điều hướng bên trái.
Notion image
  1. Kích nút New Environment ở góc phải phía trên màn hình.
Notion image
  1. Nhập thông tin của môi trường và kích nút Create.
Notion image
📌
Lưu ý: Bạn cũng có thể tạo một môi trường trong khi tạo một secret ở màn Secrets.

Môi trường mới được tạo sẽ được hiển thị ở danh sách các môi trường như hình dưới.

Notion image

Chỉnh sửa một môi trường

Để chỉnh sửa một môi trường, đi tới trang Environments.

  1. Kích biểu tượng Bút chì tương ứng với môi trường bạn muốn chỉnh sửa thông tin.
  1. Chỉnh sửa thông tin và kích nút Save để lưu thay đổi.

Xóa một môi trường

Để xóa một môi trường, đi tới trang Environment.

  1. Kích biểu tượng Thùng rác tương ứng với môi trường bạn muốn xóa.
Notion image
  1. Ở cửa sổ bật lên xuất hiện, kích nút Confirm để xóa môi trường.
  1. Môi trường sẽ bị xóa vĩnh viễn.
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi