Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Password Manager Locker for Business Plans & Billing Management Quản lý thay đổi thành viên
Vietnamese English
Quản lý thay đổi thành viên

Với mục Thay đổi thành viên, Quản trị viên và Quản trị viên cấp cao có thể theo dõi tất cả các thay đổi về thành viên làm ảnh hưởng đến hoá đơn thanh toán gói Locker cho doanh nghiệp của mình một cách dễ dàng.

Thay đổi thành viên sẽ bao gồm ba cột thông tin:

Notion image

1. Hoạt động

Cột Hoạt động sẽ hiển thị các hoạt động của người dùng làm tăng/giảm chi phí thanh toán hoá đơn gói Locker cho doanh nghiệp của bạn, gồm có:

  • Đã tham gia vào doanh nghiệp: Khi có thành viên mới được thêm vào doanh nghiệp thì chi phí của thành viên đó sẽ được tính từ ngày thêm đến cuối chu kỳ thanh toán. Sau đó, những thành viên này cũng sẽ được cộng vào số lượng thành viên của doanh nghiệp ở tháng sau đó.
  • Vô hiệu hoá tài khoản thành viên: Khi tài khoản thành viên bị vô hiệu hoá, chi phí của thành viên đó sẽ chỉ cần tính từ ngày đầu chu kỳ đến ngày tài khoản bị vô hiệu hoá.
  • Kích hoạt tài khoản thành viên: Tương tự như khi thêm thành viên mới, khi tài khoản thành viên được kích hoạt lại (sau khi bị vô hiệu hoá), chi phí của thành viên đó sẽ được tính từ ngày được kích hoạt lại đến cuối chu kỳ thanh toán.
  • Thành viên rời khỏi doanh nghiệp: Tương tự như khi vô hiệu hoá tài khoản, thành viên rời khỏi doanh nghiệp hay bị xoá khỏi doanh nghiệp chỉ cần tính chi phí từ ngày đầu chu kỳ đến ngày tài khoản bị xóa khỏi doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm về Chính sách thanh toán minh bạch trong Locker cho doanh nghiệp

2. Người dùng

Cột Người dùng cho biết các hoạt động tương ứng ở cột Hoạt động được thực hiện bởi tài khoản thành viên nào. Qua đó, Quản trị viên và Quản trị viên cấp cao có thể biết được ai đã tham gia hay rời khỏi doanh nghiệp của mình, hoặc tài khoản nào bị vô hiệu hoá và được kích hoạt lại.

3. Thời gian

Cột Thời gian cho biết hành động thành viên được thực hiện vào khoảng thời gian nào. Từ đó, giúp Quản trị viên và Quản trị viên cấp cao tính toán được sự thay đổi về chi phí trong hoá đơn thanh toán của doanh nghiệp trong chu kỳ đó.

 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi