Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK NodeJS Usages Tạo mới environment
Vietnamese English
Tạo mới environment

Phương pháp:

  • createEnvironment: tạo một môi trường mới có tên, url bên ngoài (external url) và mô tả (tùy chọn). Bạn không thể tạo môi trường có cùng tên. Trả về môi trường mới.

createEnvironment: (data: { name: string; externalUrl: string; description?: string }) => Promise<Environment>

Ví dụ:

// Create a new environment
const env1 = await locker.createEnvironment({
  name: 'prod',
  externalUrl: 'product.prod',
	description: 'testing'
})

// This will throw an error
const env2 = await locker.createEnvironment({
  name: 'prod',
  externalUrl: 'product.prod.example'
})
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi