Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK NodeJS Usages Tạo mới secrets
Vietnamese English
Tạo mới secrets

Phương pháp:

  • create: tạo một secret mới có tên, giá trị, tên môi trường (tùy chọn) và mô tả (tùy chọn). Bạn không thể tạo secrets bằng cùng một khóa trong cùng một môi trường. Trả về secret mới.

create: (data: { key: string; value: string; environmentName?: string; description?: string }) => Promise<Secret>

Ví dụ

// Create new secret
const secret1 = await locker.create({
  key: 'key',
  value: 'value',
	description: 'a new secret'
})

// This will throw an Error
const secret2 = await locker.create({
  key: 'key',
  value: 'value 2',
})

// Use another env, this will not throw an Error
const secret3 = await locker.create({
  key: 'key',
  value: 'value',
	environmentName: 'prod'
})

// This will throw an Error
const secret4 = await locker.create({
  key: 'key',
  value: 'value 2',
	environmentName: 'prod'
})
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi