Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK NodeJS Usages Get a secret value
Vietnamese English
Get a secret value

Hàm này sẽ lấy giá trị bí mật bằng một khóa. Nếu khóa không tồn tại, SDK sẽ trả về default_value

secret_value = locker.get("REDIS_CONNECTION", default_value="TheDefaultValue")
print(secret_value)

Bạn có thể lấy giá trị secrets bằng một khóa bí mật và tên môi trường cụ thể thông qua tham sốenvironment_name Nếu khóa không tồn tại, SDK sẽ trả về giá trị mặc định.

secret_value = locker.get_secret(
	"REDIS_CONNECTION", 
	environment_name="staging", 
	default_value="TheDefaultValue"
)
print(secret_value)
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi