Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK NodeJS Usages Get environments
Vietnamese English
Get environments

Phương pháp:

  • listEnvironments: Liệt kê tất cả môi trường

listEnvironments: () => Promise<Environment[]>

  • listEnvironmentsSync: Liệt kê tất cả môi trường nhưng được đồng bộ

listEnvironmentsSync: () => Environment[]

  • getEnvironment: lấy tất cả môi trường bằng tên

getEnvironment: (name: string) => Promise<Environment | undefined>

  • getEnvironmentSync: lấy một môi trường nhưng được đồng bộ

getEnvironmentSync: () => Environment | undefined

Ví dụ:

// List environments
const environments = await locker.listEnvironments()
// or
const environments = locker.listEnvironmentsSync()

// Get an environment object by name
const environment = await locker.getEnvironment('prod')
// or
const environment = locker.getEnvironmentSync('prod')
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi