Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK NodeJS Usages Get secrets
Vietnamese English
Get secrets

Phương pháp:

  • list: list all secrets

list: () => Promise<Secret[]>

  • listSync: lấy tất cả secrets, nhưng được đồng bộ hoá

listSync: () => Secret[]

  • get: lấy secrets theo khóa (key) và tên môi trường (tùy chọn, mặc định là môi trường TẤT CẢ), có thể trả về giá trị mặc định nếu không tìm thấy secret nào

get: (key: string, env?: string, defaultValue?: string) => Promise<string | undefined>

  • getSync: lấy 1 secret nhưng được đồng bộ hoá

getSync: (key: string, env?: string, defaultValue?: string) => string | undefined

Ví dụ:

// Get list secrets quickly
const secrets = await locker.list()
// or
const secrets = locker.listSync()

// Get a secret value by secret key
// Replace 'ENVIRONMENT' with null or undefined for the enviroment ALL
const secretValue1 = await locker.get('SECRET_NAME_1')
const secretValue2 = await locker.get('SECRET_NAME_2', 'ENVIRONMENT')
const secretValue3 = await locker.get('SECRET_NAME_3', 'ENVIRONMENT', 'default value')
// or
const secretValue3 = locker.getSync('SECRET_NAME_3', 'ENVIRONMENT', 'default value')
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi