Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK NodeJS Usages Logging
Vietnamese English
Logging

Thư viện có thể được cấu hình để phát ra thông tin đăng nhập giúp bạn hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra. Có một số cấp độNONE (0), ERROR (1), DEBUG (2). Đặt mức độ log khi tạo phiên bản Locker để kích hoạt.

const locker = new Locker({
  // ...
  logLevel: 1  // default is ERROR
})
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi