Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK NodeJS Usages Cập nhật secrets
Vietnamese English
Cập nhật secrets

Phương pháp:

  • modify: chỉnh sửa giá trị, tên môi trường hoặc mô tả của secret. Bạn không thể thay đổi secret’s key. Bạn cũng không thể thay đổi môi trường sang môi trường mới đã có secret có cùng tên. Trả về secret đã cập nhật.

modify: (key: string, env: string, data: { value: string; environmentName?: string; description?: string }) => Promise<Secret>

Ví dụ:

// Update the secret "key" of env "ALL"
const secret = await locker.modify('key', '', {
  value: 'value 2',
	description: 'desc'
})

// Update the secret "key" of env "prod"
const secret = await locker.modify('key', 'prod', {
  value: 'value 2',
	environmentName: 'prod'
})

// This will update the env from "prod" to "ALL"
const secret = await locker.modify('key', 'prod', {
  value: 'value 2'
})

// This will update the env from "ALL" to "prod"
const secret = await locker.modify('key', '', {
  value: 'value 2',
	environmentName: 'prod'
})
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi