Tạo yêu cầu hỗ trợ
Đăng nhập Đăng ký
Locker support Locker support
Kết quả

No results found.

Trang chủ Locker Secrets Manager Developer tools Secrets - SDK NodeJS Usages Cập nhật environment
Vietnamese English
Cập nhật environment

Phương pháp:

  • modifyEnvironment: chỉnh sửa mô tả và external url của môi trường. Bạn không thể thay đổi tên của môi trường. Trả về môi trường đã cập nhật.

modifyEnvironment: (name: string, data: { externalUrl: string; description?: string }) => Promise<Environment>

Ví dụ:

// Update an environment by name
const env = await locker.modifyEnvironment("name", {
  externalUrl: 'new value',
})
 
Trang này có hữu ích với bạn??
Không
Tham gia cộng đồng của chúng tôi